Historie společnosti

TRILOBIT o.p.s. byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 311, 21. prosince 2006.

V prosinci 2006 vyhlásila správní rada obecně prospěšné společnosti TRILOBIT o.p.s. výběrové řízení na pozici ředitele obecně prospěšné společnosti.

10. 1. 2007 se konalo výběrové řízení na pozici ředitele obecně prospěšné společnosti. Správní rada vybrala z 9 uchazečů, kteří splnili zadávací podmínky paní Marcelu Halovou.

19. 2. 2007 byla rozhodnutím správní rady jmenována ředitelkou obecně prospěšné společnosti TRILOBIT o.p.s paní Marcela Halová.

18. 12. 2007 na 8. zasedání zastupitelstva obce Čelechovice na Hané byl pan Vladimír Janál, kterému vypršelo členství ve správní radě, navržen a schválen všemi 9 hlasy za člena správní rady na dobu 3 let. Paní Ilona Novotná, které vypršelo členství v dozorčí radě, navržena a schválena všemi 9 hlasy za člena dozorčí rady na dobu 3 let.

16. 12. 2008 na 13. zasedání zastupitelstva obce byla Mgr. Dagmar Nováková, které vypršelo členství ve správní radě, navržena a schválena všemi 9 hlasy za člena správní rady na dobu 3 let. JUDr. Josefu Augustinovi skončilo 2 leté funkční období jako členovi dozorčí rady a na 13. zasedání zastupitelstva obce 16. 12. 2008 byl za člena dozorčí rady navržen a schválen 8 hlasy pan Josef Brídl na dobu 3 let.

Změny v dozorčí radě byly zapsány u Krajského soudu v Brně v rejstříku obecně prospěšných společností, zápis provedl zakladatel - obec Čelechovice na Hané - starostka obce Jarmila Stawaritschová.

7. 12. 2009 na 19. zasedání ZO Čelechovice na Hané byla Mgr. Milada Dosedělová, které vypršelo členství ve správní radě, navržena a schválena hlasy všech přítomných zastupitelů obce za členku správní rady na dobu 3 let. Na stejném zasedání ZO Čelechovice na Hané byl Ing. František Prášil MBA, kterému vypršelo členství ve správní radě, navržen a schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů obce za člena dozorčí rady na dobu 3 let.

Dne 20. prosince 2010 na zasedání ZO byl schválen pan Vladimír Janál za člena dozorčí rady Trilobit o.p.s a paní Ilona Novotná za členku správní rady Trilobit o.p.s. V lednu 2011 předsedkyně SR Mgr. Milada Dosedělová provedla změny na rejstříkovém soudu v Brně.

Dne 25. května 2011 se konalo zasedání správní rady, na kterém byla projednána změna obsahu zakládací listiny a změna obsahu statutu společnosti v souladu s novelou zákona účinnou od 1.1. 2011. Zasedání se konalo v kanceláři JUDr. Bischofové.
Notářský zápis včetně změn na rejstříkovém soudu byl po ověření podpisů, dodání diplomů a plné moci zaslán na rejstříkový soud v Brně.

Dne 17. prosince 2012 na 14. zasedání ZO obce Čelechovice na Hané byla Mgr. Milada Dosedělová, které vypršelo členství ve správní radě navržena a schválena všemi hlasy přítomných (pro 7/proti 0/zdržela se 1-Mgr. Dosedělová) zastupitelů obce opět za členku správní rady. Na stejném zasedání ZO Čelechovice na Hané byl Ing. František Prášil MBA, kterému vypršelo členství v dozorčí radě navržen a schválen (pro 5/proti 2-ing. Dokulil, p. Dostál/ zdržela se 1-p. Trávníčková) opětovně za člena dozorčí rady.

Dne 2. prosince 2013 na 18. zasedání ZO Čelechovice na Hané byla paní Ilona Novotná, které vypršelo členství ve správní radě, navržena a schválena hlasy všech přítomných zastupitelů obce za členku správní rady na dobu 3 let. Na stejném zasedání ZO Čelechovice na Hané byl pan Vladimír Janál, kterému vypršelo členství v dozorčí radě navržen a schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů obce za člena dozorčí rady na dobu 3 let.